THÔNG BÁO V/V CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN

Ngày đăng 21, 02, 2019 Tin tứcHoạt động công ty

THÔNG BÁO V/V CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN BEU ĐẮK LẮK

 

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế BEU

Số 01/TB/2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


THÔNG BÁO

(V/v: Chấm dứt hợp đồng nhượng quyền)

 

Kính gửi: Ông (bà) Phạm Yến Vi

 

- Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI,  Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Luật Sở Hữu Trí Tuệ số 50/2005/QH11 và luật số 36/2009/QH12 đã được Quốc hội CHXHCN Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 19/6/2009;

- Căn cứ vào  hợp đồng nhượng quyền thương mại số 03 Ngày 10/04/2018  giữa Công ty CP Quốc tế BeU và Đại lý BEU Đắk Lắk

 

Công ty CP Quốc tế Beu xin thông báo chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại số 03/2018/BEU-HĐNQTM  với đại lý BEU Đắk Lắk kể từ ngày 22/01/2019

Lý do: Đại lý vi phạm  điều 5 Hợp đồng nhượng quyền thương mại đã ký.

Công ty CP Quốc tế Beu sẽ thực hiện quyền của mình theo Hợp đồng yêu cầu Đại lý tháo dỡ và hoàn trả lại (nếu có) toàn bộ các trang trí, hình ảnh, biểu tượng, logo liên quan đến thương hiệu BEU trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày 22/01/2019  Đồng thời sẽ chuyển thông báo này đến toàn bộ hệ thống của BeU; Đưa thông tin lên trang web, fanbage chính thức của BeU.

 Nhận được thông báo này đề nghị Đại lý khẩn trương và nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

  • Như trên
  • Các đại lý của BeU
  • Lưu VT

TM. CÔNG TY QUỐC TẾ BEU

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÁ TUYÊN

(Đã ký)

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế BEU

Số 01/TB/2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


THÔNG BÁO

(V/v: Chấm dứt hợp đồng nhượng quyền)

 

Kính gửi: Ông (bà) Vũ Thị Yến

 

- Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI,  Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Luật Sở Hữu Trí Tuệ số 50/2005/QH11 và luật số 36/2009/QH12 đã được Quốc hội CHXHCN Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 19/6/2009;

- Căn cứ vào  hợp đồng nhượng quyền thương mại số 03 Ngày 10/04/2018  giữa Công ty CP Quốc tế BeU và Đại lý BEU Nguyễn Thị Định

 

Công ty CP Quốc tế Beu xin thông báo chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại số 03/2018/BEU-HĐNQTM  với đại lý BEU Nguyễn Thị Định kể từ ngày 22/01/2019

Lý do: Đại lý vi phạm  điều 5 Hợp đồng nhượng quyền thương mại đã ký.

Công ty CP Quốc tế Beu sẽ thực hiện quyền của mình theo Hợp đồng yêu cầu Đại lý tháo dỡ và hoàn trả lại (nếu có) toàn bộ các trang trí, hình ảnh, biểu tượng, logo liên quan đến thương hiệu BEU trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày 22/01/2019  Đồng thời sẽ chuyển thông báo này đến toàn bộ hệ thống của BeU; Đưa thông tin lên trang web, fanbage chính thức của BeU.

 Nhận được thông báo này đề nghị Đại lý khẩn trương và nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

  • Như trên
  • Các đại lý của BeU
  • Lưu VT

TM. CÔNG TY QUỐC TẾ BEU

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÁ TUYÊN

(Đã ký)